අත්‍යවශ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමක් හේතුවෙන් e-ROC පද්ධතිය 18.06.2020 දින පස්වරු 5.00ට තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ඇත. - සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව

අත්‍යවශ්‍ය පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමක් හේතුවෙන් e-ROC පද්ධතිය 18.06.2020 දින පස්වරු 5.00ට තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ඇත.

You are here:
Go to Top
X